?

Log in

Новогоднее.... - Сєкта АлкоҐотів [entries|archive|friends|userinfo]
Сєкта АлкоҐотів

[ website | BlackHole ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Новогоднее.... [Jan. 8th, 2009|07:36 pm]
Сєкта АлкоҐотів

alcogoths

[la_lutique]
фотки с Нового года тут :)
linkReply

Comments:
[User Picture]From: la_lutique
2009-01-11 02:49 pm (UTC)
ну так зайдемо! ми тільки за :)
Кста, сьогодні в ПХ на Червоноармійській буде зборіще алкоготів, з приводу 2-х років форуму :) приходь
(Reply) (Parent) (Thread)